KBT utbildning steg 1

Nu erbjuder vår KBT Steg 1 utbildning även e-learing. 

Vilket betyder att du som elev sparar både tid och pengar då det blir ett lägre pris på utbildningen och att du själv kan studera hemifrån med hjälp av ett e-login.

Info om vår utbildning...
Detta är en spännande två-årig utbildning i ”livets skola” som lär dig att använda de resurser som Du själv redan besitter. Här är utbildningen i kognitivt förhållningssätt som både kan ge Dig förståelse om dig själv och andra. Denna utbildning riktar sig till Dig som vill utvecklas och lära känna Dig själv på ett djupare plan, samtidigt som Du får en utbildning till samtalsterapeut. Du får lära dig om mysteriet människan, hennes beteenden och mönster.

Vi vänder oss dels till Dig som vill lära dig mer psykologi och vill ha verktyg för din egen del, men också till Dig som arbetar professionellt med människor inom olika verksamheter och behöver en vidareutbildning för att ta ett steg till i Din yrkeskarriär.
 

Yrkesutbildning KBT steg 1
KBT steg 1 är en yrkesutbildning där praktik och teori varvas och ger Dig förståelse i det kognitiva förhållningssättet och djupgående utbildning och personlig utveckling.
Med metoder som motiverande intervju (MI) , ett självständigt liv (ESL) samt grundläggande kunskaper i Case management, ges du en mycket god plattform och stor bredd i yrkeslivet, såväl egenföretagare som personal inom kommunal verksamhet t.ex. IFO och Socialpsykiatri.

Utbildningen behandlar de mest relevanta psykologiska teorierna samt psykiatri. I psykiatridelen tar vi upp bl.a. stress-syndrom, depressioner, personlighetsstörningar och ångestsyndrom. Utbildningen ger Dig förståelse för tyngre diagnoser t.ex. Schizofreni.

Målgrupp KBT utbildning.
Målgrupp kan vara Dig som arbetar inom hälsosektorn, såväl i sjukvården som inom komplementär medicinen, och som vill bygga på dina kompetenser med mer terapeutiska verktyg med fokus på det kognitiva förhållningssättet.

Även Du med egna erfarenheter av utbrändhet, ångest etc. som vill skapa en konstruktiv förändring, har här möjlighet till eget personligt växande. Utbildningen är upplevelsebaserad, en resa i det inre som i det yttre.
Utbildningen kombinerar teori med praktik så att Du får bättre  förståelse och kan använda dig av ditt kunnande i arbete och vardag. Vi riktar oss till företag och privatpersoner med behov av personlig utveckling.

År två fördjupas kunskapen om kognitiv psykoterapi. Vi integrerar teoretisk kunskap med praktisk förståelse - ”know how”. Med metodikövningar får Du lära dig alla olika moment i en kognitiv terapi. Du får även lära Dig MBKT, dvs. Mindfulness baserad kognitiv terapi, som är en snabbväxande gren inom den kognitiva familjen. MBKT är mycket bra terapi för stressreduktion och depressionsbehandling.

Under det andra året ligger tonvikten mer på praktik med att Du  tar emot klienter, om du inte redan gör det. Du får handledning med dina klienter. Som terapeut är Du i ständig utveckling genom de möten du gör, vilket medför att du är i en djupgående process som leder Dig närmare dig själv och ditt sanna jag. Samtidigt ökar och fördjupas Din förståelse för andra människor.

Som terapeut är Du unik! Med din historia och dina erfarenheter så bär Du på kunskap som ingen annan människa har. Vi vill ge Dig bästa förutsättningen för att Du skall bli en skicklig terapeut och kunna arbeta professionellt med goda resultat.

Utbildningsperiod KBT.
Utbildningen är på deltid, halvfartsstudier under fyra terminer. Grundkurs 5 dagar sammanhängande samt 16 moduler fördelat på 4 terminer. Vi ses då ca 3 ggr per termin på kursgården. Varje träff är 3 heldagar förlagt tisdag till torsdag.
Obs! Nytt för år 2018 kursstart är att 5-6 av modulerna är numera förlagda som e-learing då du studerar hemifrån när du vill på din egen dator. Du får ett e-login och får då lyssna på föreläsningar och göra uppgifter hemifrån när det passar dig. 
Minst 400 tim teoretisk utbildning, samt handledning 120 timmar i grupper om 3 studerade, 30 tim per termin.
Föreskriven egenterapi (KBT) individuellt (20 tim) eller i grupp (50 tim) ligger utanför kursplanen men ingår i kraven för godkänd kurs och utfärdande av kursdiplom.
Examinationer sker såväl muntligt samt skriftliga hemuppgifter och videoinlämning. Inträdeskrav för utbildningen är gymnasiekompetens, samt individuell intervju för lämplighet.

Syfte med KBT utbildning.

Kursen ger deltagaren kunskaper om utvecklings-relaterade processer. Tar upp olika teoretiska infallsvinklar, både äldre och nyare. Föra diskussioner om grundläggande forskningsresultat samt vad dessa betyder i praktisk klinisk tillämpning.
Sammankoppla och integrera olika teorier för att skapa en bas för diskussioner om hur individens växlande kan gynnas eller hämmas.


Lärandemål KBT utbildning.

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren att kunna: Förstå och arbeta enligt kognitivt förhållningssätt, tanke, känsla, handling
Redogöra och jämföra olika teorier, centrala aspekter rörande fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling.
Besitta kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning bedriva kognitiv beteendeterapi.
Redogöra för betydelsen av arv och miljö gällande barnets utveckling (fysisk,kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling - med tonvikt på barn och ungdom)
Identifiera psykosocial ohälsa, OBS ej fastställa diagnos.
Relatera teori och empiri till olika vardagliga exempel.


Utbildningsinnehåll KBT utbildning.
Orienteringskurs i KBT, 5 dagar ( 50 tim )

Kognitivt förhållningssätt och förklaringsmodeller
Psykologiska begrepp och teorier
Inlärningspsykologi
KBT och Sokratisk frågemetod
Anknytningsteori
Kognitivt klientarbete och existentiella frågor

Rabatt för ALLA - med cashback

KBT terapeut (steg 1) – har innefattar bl.a.

Kognitiv psykoterapi & psykologi
Anknytningsteori
Inlärningspsykologi & Vetenskapsteori
Affektteori
Utvecklingspsykologi
Existentiell psykologi
Humanistisk psykologi
Personlighetsstörningar
Ångest- & förstämningssyndrom
Övergrepp och utsatthet
Neuropsykiatriska funktionshinder
Hjärnans belöningssystem
Stress
Ätstörningar
Kris och trauman
Existentiella perspektiv
Klientarbete under handledning


Vad innebär KBT utbildning Steg 1?
Steg 1 är ett begrepp eller en norm för en grundläggande psykoterapiutbildning som tidigare kontrollerades av Socialstyrelsen. Även om Socialstyrelsen inte längre utövar denna kontroll, använder behandlingsbranschen sig fortfarande av beteckningen Steg 1.

Blir jag legitimerad psykoterapeut efter min utbildning hos Gaia Life?

Nej, du blir inte legitimerad psykoterapeut. KBT terapeut utbildningen som Gaia Life tillhandahåller är en grundläggande psykoterapi-utbildning med kognitiv inriktning, en så kallad Steg 1 utbildning.
 

Om du önskar bli legitimerad psykoterapeut (vilken är en skyddad titel) behöver du ha ett grundyrke och arbeta i ett människovårdande yrke för att kunna vara aktuell för fortsatta studier till en legitimation som psykoterapeut. Du behöver utöver en grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1) ha erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut innan du är aktuell för att studera vidare på påbyggnadsutbildning, en så kallad steg 2 utbildning.

Genomförande.
Gaia Life's utbildningar till samtalsterapeut omfattar två kalenderår och startar varje höst och vår. Den schemalagda utbildningen består av lärarledda lektioner, temadagar, e-learning, grupparbete, gruppterapi, temahandledning och klienthandledning.
Alla grupparbeten, övningar och handledning videodokumenteras, materialet ger deltagaren självkunskap Eleverna får cirka 450 schemalagda lektioner/handledning, ungefär 85 studiedagar.

Egenterapi.
Föreskriven egenterapi (KBT) individuellt (20 tim) eller i grupp (50 tim) ligger utanför kursplanen men ingår i kraven för godkänd kurs och utfärdande av kursdiplom.
Metod. Medsittning och videoinspelningar.

Utbildningen omfattar egna studier, praktisk tillämpning av olika tekniker, egna övningar samt eget terapeutiskt arbete under handledning. Examination sker i form av skriftliga tentamen, grupparbeten, olika skriftliga hemuppgifter samt skriftlig fallbeskrivning av handledda terapipatienter samt obligatorisk närvaro.
 

Föreläsning om KBT utbildning steg 1

Video om KBT och Permakultur

Praktisk info:
Yrkesutbildningen till KBT steg 1, består av Orienteringskurs+4 terminskurser under cirka två år.
Fördelat på 16 moduler varav 10-11 moduler på kursgården och 5-6 moduler sker genom e-learning då deltagaren får ett e-login och kan studera hemma genom egen dator.
Deltagaren binder sig för hela utbildningen.
Möjlighet finns att ta igen missad modul i senare klass.

Utbildare: Joacim Pihl & Magnus Munay

Orienteringskurs/ grundkurs sker på Gaia Life kursgård i Fjärås
5 dagar samanhängande, dagtid + egenstudier.

KBT Steg 1 termin 1-4 sker på Gaia Life kursgård. Förutom de moduler som genomförs genom e-learning.
Träffarna sker på tisd-torsd, 3 dagar, 2 nätter.

Förutom en rik variation av teori varvat med praktiska övningar och kunskap om videoteknik så erhåller deltagarna intyg på MI (Motiverande Intervju), ESL (Ett Självständigt Liv) och Case management. 

Kosten är ekologisk vegetarisk/vegansk även Rawfood och här-/närodlad i möjligaste mån. Vi vill inspirera till ett hälsosammare och mer hållbar livsstil.

DATUM - KBT utbildning steg 1

se Kalendarium för mer info.

Kursavgift:
Orienteringskurs/ Grundkurs i KBT:        
9 000 kr

(exkl. kost & ev.logi + moms för företag/org. )
Kost & logi 5 dagar/4 nätter                                  3 650 kr
Enbart kost 5 dagar (lunch & fika)                          750 kr

KBT Steg 1 Termin 1-4:   
22 975kr (ord. 29 500kr) kr/termin alt
79 900 kr (ord. 98 000kr) för 4 terminer

(exkl. kost & logi, 5 950 kr/termin)   (+ moms för företag/ org.)

Tillkommer: kurslitteratur, egen och/eller gruppterapi.

För den deltagare som genomfört Orienteringskurs i KBT och påbörjar KBT steg 1 inom 12 månader erhåller 20% rabatt på kursavgiften till termin 4.

Möjlighet till delbetalning finns genom vårt samarbete med SEB. Läs mer & ansök om enkla lånet SEB